Wooing, "In Colour" (Music Video) - dir. John Zhou